Algemene voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden

Alle leveringen van GroteMatenBasics.nl aan de klant geschieden op basis van de onderstaande Algemene Leveringsvoorwaarden:


Algemeen

GroteMatenBasics is volledig verantwoordelijk voor het online-aanbod van de aangeboden artikelen en de vormgeving van de webshop.

Bedrijfsgegevens - de ondernemer :

Grote Maten Basics.nl

Patri Bas BV

Dorpsstraat 20

3990 Peer - België

Tel: +32 (0) 480645901 (tussen 9:00 en 16:00 op werkdagen)

BTW-nr: BE0810.113.811

Bestellen

Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren.
Daarop stuurt GroteMatenBasics.nl de klant per e-mail een bestelbevestiging. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij GrotematenBasics.nl is binnengekomen. 
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer GroteMatenBasics.nl de bestelde producten naar de klant heeft verzonden. Het afsluiten van de  koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat GroteMatenBasics.nl zelf tijdig en volledig door leveranciers worden bevoorraad. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit binnen 14 dagen terug betaald. 

GroteMatenBasics.nl houdt zich het recht voor om - indien een artikel niet leverbaar is - een identiek of hoogwaardiger artikel van een gelijkwaardig merk te doen toekomen.  

Levering/verzending

De bestelde artikelen worden in principe binnen 5 werkdagen verzonden, nadat de bestelbevestiging door de klant is ontvangen. Leveringstermijnen en levertijden zijn uitsluitend bindend, indien deze door GroteMatenBasics.nl uitdrukkelijk en schriftelijk als zodanig zijn bevestigd. 
De levering wordt uitgevoerd door een door GroteMatenBasics.nl gekozen expediteur.

De klant is een bijdrage verschuldigd van € 4,95 bij verzending binnen Europa tot een maximum van € 50,-. Daarboven is verzending in heel Europa gratis. 

Prijzen 

De aangegeven prijzen zijn eindprijzen, inclusief BTW.

De klant is een bijdrage in de verzendkosten verschuldigd van € 4,95 per bestelling bij orders onder de € 50,-. Een eventuele nazending is voor rekening van GroteMatenBasics.nl

Verkoopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk worden voldaan. 

Betaling 
De betaling kan in de vorm van iDeal, Paypal, Bancontact, Creditcard (Visa & Mastercard), Klarna Achteraf Betalen of vooruitbetaling plaatsvinden.
Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft GroteMatenBasics.nl het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven. 
Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van GroteMatenBasics.nl pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken. 

Eigendomsvoorbehoud 
De producten blijven eigendom van GroteMatenBasics.nl totdat alle openstaande vorderingen aan GroteMatenBasics.nl zijn voldaan.

De klant is verplicht om de producten, totdat die in zijn eigendom zijn overgegaan, zorgzaam te behandelen. 

Garantie 
Wanneer er sprake is van een gebrek dat onder de garantie valt, is de klant in het kader van de wettelijke bepalingen gerechtigd, om te verlangen dat het gebrek wordt verholpen, de overeenkomst nietig te laten verklaren of een korting op de aankoopprijs te verlangen. 
Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal GroteMatenBasics.nl de portokosten voor haar rekening nemen. Ditzelfde geldt voor retourgoederen die afwijken van de op de site vermeldde maten. 

Recht tot herroeping 
Als consument kunt u de tot stand gekomen overeenkomst binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk per email herroepen.

Indien de producten u binnen deze termijn reeds zijn geleverd, kunt u de geleverde producten terugzenden.

De termijn begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat de producten bij de ontvanger zijn aangekomen en evenmin alvorens wij hebben voldaan aan onze informatieverplichtingen.

De verklaring van herroeping dient te worden verstuurd naar: [email protected]

De retourgoederen dienen verstuurd te worden naar:  
GroteMatenBasics.nl - Patri Bas BV

Dorpsstraat 20

3990 Peer

België

Goederen die als pakket kunnen worden verzonden dienen voor ons risico te worden teruggestuurd. U dient de kosten voor terugzending te dragen, indien de geleverde goederen overeenkomstig de bestelling zijn. In de overige gevallen is de terugzending voor u gratis. 

Verplichtingen tot restitutie van betalingen moeten binnen 14 dagen door ons worden voldaan. Deze termijn begint te lopen met verzending van uw herroeping verklaring of de goederen.

Indien niet aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan, behoudt GroteMatenBasics.nl zich het recht voor om geretourneerde artikelen te weigeren of slechts een gedeelte van het aankoopbedrag terug te betalen. Onvoldoende gefrankeerde retourzendingen worden door TNT-Post of andere transporteur beboet. De boete zal in mindering worden gebracht op het retourbedrag.


Nieuwe wet AVG / bescherming van gegevens 

GroteMatenBasics.nl heeft alle instellingen aangepast aan de nieuwe privacywet, die ingaat op 25 mei 2018.
GroteMatenBasics.nl gebruikt persoonsgegevens van de klant alleen met het oog op het doel waarvoor ze zijn gegeven en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. De ten behoeve van de bestelling van producten aangegeven persoonlijke gegevens (zoals bijv. naam, e-mail-adres, postadres, betalingsgegevens) worden door ons gebruikt ter nakoming en afwikkeling van de overeenkomst. Deze gegevens worden door GroteMatenBasics.nl vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden die niet betrokken zijn bij de bestelling, levering en betaling. De klant heeft het recht op zijn verzoek gratis inlichtingen te verkrijgen aangaande de persoonsgegevens die GroteMatenBasics.nl van hem of haar heeft opgeslagen. Bovendien heeft hij het recht op correctie van onjuiste gegevens, blokkering en verwijdering van zijn persoonsgegevens, tenzij dat in strijd zou zijn met een wettelijke verplichting om gegevens te bewaren.
De overeenkomst, die is gesloten overeenkomstig de regelingen als vastgelegd in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, is uitsluitend onderworpen aan het recht van de Nederlandse staat.

GroteMatenBasics.nl heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met de verwerker van data en informatie. 

GroteMatenBasics.nl werkt met een bewaartermijn van 2 jaar. 

Geschillen

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Het doel is dat de ondenemer en de klant bij een geschil tot een vergelijk komen.

Echter wanneer dit gechil niet tussen beide kan opgelost worden , kan de klant zich wenden tot Europese online platform voor geschilbeslechting.

 

Algemene voorwaarden voor het laatst aangepast: 

Peer, 23 Oktober 2023